Przewodnik dla nowicjuszy

zielony listek.jpgWitamy na Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Aby ułatwić nowym słuchaczom integrację z naszą społecznością, podajemy poniżej garść informacji o Uniwersytecie, obowiązkach słuchaczy i rutynowych procedurach przy korzystaniu z oferty programowej.
 • ŁUTW jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej, działającym w oparciu o Statut, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Stowarzyszenie nasze jest "organizacją pożytku publicznego" i "non-profit". ŁUTW jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych.
 • Działalność Uniwersytetu finansowana jest w znaczącej mierze ze składek słuchaczy - członków ŁUTW. Jako organizacja pożytku publicznego ma prawo przyjmować 1%-owy odpis podatku od darczyńców, aby to ułatwić pomagamy wypełniać zeznania podatkowe PIT.
 • Wysokość rocznej składki, zgodnie ze Statutem, proponuje Zarząd ŁUTW a zatwierdza doroczne Walne Zebranie słuchaczy.
 • Walne Zebranie słuchaczy jest najwyższą władzą ŁUTW.
 • Co trzy lata na Walnym Zebraniu wybierany jest Zarząd ŁUTW, prezes Zarzadu i inne władze statutowe Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 10-tu członków i 2 zastępców członków, z wyboru pochodzą też Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
 • Prezesem Zarządu jest Alicja Korytkowska, która ma dwie zastępczynie - vice Prezesów: Renatę Cocyk i Ewę Dziwisz. Zarząd odbywa zebrania raz w miesiącu. Raz w roku odbywa się Walne Zebranie sprawozdawcze, na którym Zarząd przedstawia wszystkim członkom roczne sprawozdanie finansowe i rzeczowe.
 • Zespół Redakcyjny wydaje dwa razy w roku "Biuletyn" - na początek każdego semestru. Biuletyn zawiera m.in., program wykładów ogólnych, rozkład zajęć w sekcjach i lektoratów. Biuletyn sprzedawany jest przed wykładami i w Biurze.
 • Wykłady ogólne odbywają się w auli na Wydz. Spraw Międzynarodowych UŁ, przy ul. Lindleya, w poniedziałki i środy o godz. 12.30. W hallu przed aulą mamy swoją tablicę ogłoszeń.
 • Biuro ŁUTW mieści się w ŁDK, ul. Traugutta 18 p. 412.
 • Osoba zainteresowana członkostwem w ŁUTW powinna zapoznać się z jego Statutem a następnie wypełnić "Ankietę dla nowo wstępujących".
 • Podstawowym obowiązkiem członków jest opłacanie składki rocznej (czesnego), która wynosi 150 zł. Czesne należy wpłacać w  w terminie 19.09.-06.10.  pon. - czw., godz. 10.00 - 14.00. Opłacenie składki odnotowywane jest w legitymacji.
 • Osoby nowe wpłacają ponadto wpisowe w wys. 50 zł. i dostarczają fotografię do legitymacji.
 • Legitymacja członka ŁUTW jest ważnym dokumentem. Opłacona składka roczna przedłuża jej ważność na kolejny rok. Legitymację należy mieć przy sobie idąc na zajęcia. Ważność legitymacji jest sprawdzana przy wejściu na wykłady ogólne i na zajęciach w sekcjach zainteresowań. Legitymacja z opłaconym czesnym jest podstawą wpisania się na listę grup językowych (lektoratów).
 • Lektoraty języków obcych są płatne dodatkowo. Opłata roczna za jeden lektorat wynosi 180 zł (dla minimum 10 osób). Opłatę można wnieść jednorazowo po opłaceniu czesnego.
 • Korzystanie z wykładów ogólnych i zajęć w większości sekcji zainteresowań jest nieodpłatne. Wyjątek stanowią sekcje: Gimnastyczna (niewielka dopłata) i Pływania (pełna odpłatność).
 • Sekcje zainteresowań i grupy językowe wybierają spośród siebie starostów. Starostowie reprezentują grupy i są ich łącznikiem z Zarządem. Mają oni prawo sprawdzania ważności legitymacji członkowskich i sporządzają, na specjalnych formularzach, listy obecności na każdych zajęciach. Listy te oddawane są pod koniec miesiąca w Biurze.
 • Korzystanie z Sekcji Gimnastycznej wymaga wcześniejszego zapisania się na listę określonej grupy ćwiczeń i wniesienia opłaty z góry za cały rok (50 zł) po opłaceniu czesnego. Zapisy odbywają się w biurze ŁUTW przed rozpoczęciem semestru (ok. 25 września do 6 października). W sekcji tej nie ma starosty.
 • Podobna procedura dotyczy Sekcji Pływania, z tym, że o liczbie przyjętych decydują starostowie grup.
 • Biuro ŁUTW pracuje codziennie od poniedziałku do środy w godz. od 10:00 do 14:00. W Biurze pracują dwie osoby zatrudnione etatowo: sekretarka/księgowa p. Anetta Brzeska i kasjerka p. Marzena Wojewódzka. Dyżurują też, w miarę potrzeby, Prezes i członkowie Zarządu.