Historia ŁUTW

 HISTORIA ŁUTW na podstawie DOKUMENTÓW

  Skrót tekstów zamieszczanych w kolejnych numerach Biuletynu ŁUTW

w latach 2000-2006,

które wg źródłowych dokumentów opracował Henryk Walkowski

 

Pomysł zorganizowania odrębnego systemu kształcenia ludzi w wieku emerytalnym powstał we Francji. Pierwsza tego rodzaju uczelnia, nazwana Uniwersytetem III Wieku, rozpoczęła swą działalność w 1973r. w Tuluzie pod kierownictwem profesora socjologii Pierre`a Vellas.

W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Warszawie w 1975r. z inicjatywy lekarki prof. dr Haliny Szwarc.

 

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność 25 kwietnia 1979r.

 

Projekt zorganizowania tej specyficznej uczelni został wysunięty w roku 1978 przez panią Helenę Kretzową. Wystąpiła ona z pismem w tej sprawie do prezydenta m. Łodzi.

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku został zorganizowany staraniem grupy osób, z których wyłoniła się Rada Naukowo-Programowa i Organizacyjna. Przewodniczącą 12 osobowej Rady Naukowo-Programowej wybrana została dr Anna Sztaudynger-Kaliszewicz. Kierownictwo 7 osobowej Rady Organizacyjnej złożono w ręce pani Heleny Kretz i mgr Krystyny Osady.

 

Prace nad powołaniem i wstępnym organizowaniem ŁUTW – od wystąpienia pani Kretzowej do prezydenta m. Łodzi w r.1978 do pierwszego wykładu w dniu 25 kwietnia 1979r, trwały około roku.

3.X.1979r. słuchacze dokonali wyboru Samorządu Słuchaczy w następującym składzie:

mgr Henryk Walkowski              –       przewodniczący

Tadeusz Słomczyński                –       z-ca przewodniczącego

Krystyna Herkiel                        –       członek

Sabina Sochacka                       –       członek

Maria Szymańska                      –       członek

Danuta Biskupska-Wizner       –       członek

Samorząd pomagał organizatorom w sprawach administracyjnych i technicznych oraz przeprowadzał akcje zmierzające do integracji słuchaczy (spotkania towarzyskie, imprezy świąteczne, wycieczki itp.)

3 X 1980 roku zwołane zostało formalne zebranie założycielskie ŁUTW. Zebrani powołali ŁUTW i wybrali grupę założycielską, którą upoważnili do: opracowania statutu, przedstawienia go słuchaczom, dokonania jego rejestracji w Urzędzie m. Łodzi.

Skład grupy założycielskiej:

Krystyna Bielawska-Jackowska

Danuta Wizner

Zofia Czechowicz

Barbara Chudy

Olga Czerniawska

Maria Wajnikonis

Ewa Halicka

Maria Barbara Dobek

Krystyna Herkiel

Maria Kulikiewicz

Helena Kretz

Bernard Fiszer

Krystyna Osada

Zbigniew Batko

Anna Sztaudynger-Kaliszewicz

Helena Oleszkiewicz

Wiktoria Walkowska

Stanisława Kocińska

Henryk Walkowski

Zofia Pszenicka-Gundlach

 Grupa założycielska wypełniła powierzone jej zadania:

Decyzją Prezydenta m. Łodzi z dn. 11 maja 1981r Statut został zatwierdzony i ŁUTW wpisany do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miasta Łodzi pod nr 455.

23 X 1981 roku na Ogólnym zebraniu członków ŁUTW dokonano wyboru pierwszych stałych władz. Wybrano prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezesem Zarządu została wybrana:

Dr Anna Sztaudynger-Kaliszewicz

Członkowie i zastępcy członków Zarządu:

Krystyna Bielawska-Jackowska

Danuta Biskupska-Wizner

Zofia Czechowicz

Olga Czerniawska

Maria Bedryńska-Dobek

Stanisława Głębowska

Zofia Pszenicka-Gundlach

Krystyna Herkiel

Ewa Halicka

Helena Kretzowa

Maria Kulikiewicz

Krystyna Osada

Henryk Walkowski

Wiktoria Walkowska

Maria Wajnikonis

Komisja Rewizyjna:

Wanda Andryszewicz

Jadwiga Danielewicz

Krystyna Jasińska

Donata Jaguś

Urszula Stefanowska

Sąd Koleżeński:

Maria Bonacka

Elżbieta Bartczak

Stanisława Kocińska

Zofia Śliwińska

Zygmunt Wołowski

Zarząd na pierwszym swoim zebraniu ukonstytuował się następująco:

Anna Sztaudynger-Kaliszewicz        –       prezes

Helena Kretzowa                                –       wiceprezes

Henryk Walkowski                             –       wiceprezes

Zofia Pszenicka-Gundlach                –       sekretarz

Danuta Biskupska-Wizner                –       skarbnik

 

Kalendarium wydarzeń:

*     03.10.1980 - na formalnym Zebraniu Założycielskim następuje społeczne powołanie do życia Uniwersytetu.

*     17.12.1980 - do Urzędu Miasta Łodzi przesłano wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku i zatwierdzenie Statutu. Statut został opracowany przez mec. Krystynę Bielawską-Jackowską, członka Uniwersytetu. Korzystała Ona z konsultacji innych prawników: mgr Henryka Walkowskiego i mec. Z. Wołowskiego oraz sugestii Słuchaczy. Po wielu naradach i dyskusjach z władzami Łodzi, mec. Jackowska obroniła całkowicie przedstawiony projekt Statutu.

*     11.05.1981 - Urząd Miasta Łodzi podejmuje decyzję o wpisie ŁUTW do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miasta Łodzi i zatwierdza przestawiony projekt Statutu.

*     03.06.1981 - odbyło się pierwsze posiedzenie tymczasowego, roboczego Zarządu ŁUTW, przewidzianego w par.37 Statutu. Zadaniem tego Zarządu było opracowanie organizacji pracy i przygotowanie wyboru stałego Zarządu.

*     23.10.1981 - ogólne Zebranie członków Stowarzyszenia ŁUTW wybiera swój stały Zarząd.

 

STAN WOJENNY

 

Wprowadzenie, w grudniu 1981 roku, stanu wojennego w Polsce, bardzo niekorzystnie odbiło się na działalności ŁUTW. Praca Uniwersytetu została formalnie zawieszona od 15.12.1981r. do 29.03.1982r.

W Biuletynach nr 2(7), 1(8) i 2(9) przytoczono chronologicznie, kserokopie odpisów 10-ciu najważniejszych dokumentów. Dokumenty te to:

1.Wydane i sporządzone przez Władze:

a. zarządzenia i decyzje (1,5,10)

b. protokoły i notatki z czynności (2,6)

c. ostrzeżenie (3),

2. Pisemne wystąpienia o zezwolenie na wznowienie działalności ŁUTW:

a. członków Prezydium ŁUTW (4,8)

b. indywidualne słuchacza ŁUTW (7,9).

Dokumenty są kserokopiami odpisów (z wyjątkiem dokumentu nr 8), sporządzonych dla celów wewnętrznej dokumentacji historycznej i wlepionych do kronik ŁUTW, stąd nie posiadają one oryginalnych podpisów. Niektóre z tych dokumentów są przytoczone przez pierwszą Prezes Uniwersytetu - dr Annę Sztaudynger-Kaliszewicz, w drugim tomie „Fascynacji", w artykule pt. „Początki Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Tam, te dokumenty, skopiowane z oryginałów, mają też oryginalne podpisy.

 

Pismem nr 10 – „uwzględniając potrzebę działań społecznych" – Prezydent Miasta wznowił działalność dwóch stowarzyszeń, w tym ŁUTW.

 

PIERWSZE PIĘCIOLECIE

Za pierwsze pięciolecie przyjmujemy okres pięciu lat akademickich: od 1979/80 do 1983/84. Dwa miesiące – maj i czerwiec 1979r. traktujemy jako wstępny okres doświadczalny; miał on odpowiedzieć na to, czy społeczeństwo przyjmie i zaakceptuje nową nieznaną organizację.

Kolejne dwa lata z pierwszego pięciolecia pracy ŁUTW jest to już dalszy, ustabilizowany ciąg pracy, która w tym czasie doskonali się i w konsekwencji przynosi wzory i przykłady dla pracy w latach następnych.

Najważniejsze zagadnienia z roku akademickiego 1981/82 są ujęte w sprawozdaniach złożonych na dorocznym ogólnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku", które odbyło się 3 grudnia 1982 r. w lokalu Textilimpexu w Łodzi. Protokół z tego zebrania obejmuje 8 stron maszynopisu + 8 stron załączników. Wyjątki, które niżej przytaczamy są dosłownymi wypisami z protokółu.

 

…Zebranie ma na celu podsumowanie działalności ŁUTW w minionym okresie.

·        z początkiem bieżącego roku przyjęto 120 nowych członków-słuchaczy;

·        na 552 zarejestrowanych członków, aktywnych jest 249 osób.

·        pełne składki opłaciło 119 osób, częściowe 120 osób, 10 osób w ogóle nie opłaciło.

 

Sprawozdanie za okres minionego roku akademickiego oraz program na rok bieżący przedstawiła Prezes ŁUTW dr Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa. Omówiła program wykładów, działalność poszczególnych sekcji zainteresowań, lektoraty języków obcych oraz zajęcia grup wychowania fizycznego. Miniony okres można określić jako trudny. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało kilkumiesięczną przerwę w działalności ŁUTW. W rezultacie powstałej sytuacji nie wykonano założonego planu, np. z przewidywanych 60 wykładów odbyły się tylko 34. Ten niepomyślny okres już minął i Uniwersytet wszedł w normalny tok pracy. Przewiduje się 130 spotkań w 15 punktach miasta. Zorganizowany we wrześniu, udany obóz czynnego wypoczynku, spowodował wzrost zainteresowania słuchaczy zajęciami gimnastycznymi. Utworzono 3 grupy ćwiczeń jogi. Rusza grupa zajęć w basenie. Planuje się zorganizowanie w tym roku 2-3 obozów sportowych. 16 listopada 1982r odbył się, zorganizowany przez ŁUTW, Zjazd przedstawicieli polskich uniwersytetów trzeciego wieku. Zjazd był nadzwyczaj dobrze przygotowany i zorganizowany do czego przyczyniły się zaangażowanie i osobista inicjatywa pań Walkowskiej, Stefanowskiej, rodziny państwa Wiznerów i wielu innych słuchaczy…

 

Dr med. Maria Bedryńska-Dobek złożyła sprawozdanie z przebiegu i tematyki Międzynarodowego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się w dniach 20-22 września 1982 r w Nicei. Sprawozdanie z Kongresu, zawężone do spraw merytorycznych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Sprawozdanie finansowe ŁUTW za okres 1.10.1981 – 30.9.1982r przedstawiła p. Danuta Wizner, piastująca w Zarządzie funkcję skarbnika. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Krystyna Jasińska, przedstawiła sprawozdanie z kontroli dokumentacji ŁUTW przeprowadzonej w październiku i listopadzie 1982r. (zał. Nr 3). Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego złożyła p. Stanisława Kocińska.

Przedstawione zebranym obszerne sprawozdania były materiałem do długiej i zaangażowanej dyskusji. W jej wyniku sformułowano wnioski zmierzające do usprawnienia pracy i podjęcia nowych zadań.

Podkreślić należy, że mimo wielu kłopotów, jakie sprawiło 4-o miesięczne zawieszenie działalności Uniwersytetu w okresie stanu wojennego, Uniwersytet powrócił do zajęć z większą energią, aby odrobić stracony czas.

W zebraniu, zgodnie z podpisana listą obecności, brało udział 158 członków.

Kolejny rok akademicki - 1982/83 - był czwartym rokiem pracy ŁUTW. Po zawirowaniach spowodowanych stanem wojennym był to pierwszy pełny rok ustabilizowanej pracy. W tym czasie doskonali się wzorce pracy organizacyjnej i merytorycznej powielane w latach następnych. Podsumowania pracy dokonano na zebraniu sprawozdawczym w dniu 23.XI.1983 roku. Na przewodniczącego zebrania wybrany został adwokat Zygmunt Wołowski, przebieg zebrania protokołowały panie Wanda Lipińska i Krystyna Bojarojć. Sprawozdanie za okres od 1.X.1982r do 30.IX.1983r. złożyła Prezes ŁUTW dr Anna Sztaudynger-Kaliszewicz. Sprawozdanie przedstawione jest na siedmiu stronach maszynopisu.

Obraz pracy z niego wynikający, w ogólnych zarysach, pokazują przytoczone fragmenty sprawozdania:

...Stowarzyszenie jest organizacją samodzielną i nie posiada organów nadrzędnych.(...) Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada żadnych oddziałów [filii].(...)Wyboru Zarządu dokonano w dn.23.10.1981r. Zmiana [jedyna] w okresie kadencji-śmierć V-ce Prezes Heleny Kretz.(...) Ostatnie Walne Zebranie członków odbyło się 3grudnia 1982r.(...) W Stowarzyszeniu zatrudnionych jest 2 prac. administracyjnych, będących na etacie Wojewódzkiego Zespołu MetodycznegoPomocy Społecznej i Opieki Zdrowotnej.(...) Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym przeprowadziła trzy kontrole. Przedmiotem kontroli były dokumenty dotyczące członkostwa tj. ustalające stan słuchaczy ŁUTW oraz finansowe -przychody i rozchody środków własnych. Komisja stwierdziła, że prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.(...) Uniwersytet ma zapisanych członków: zwyczajnych 693 osoby, wspierających – brak, honorowych – brak. (...)W roku sprawozdawczym zostało skreślonych z ewidencji 37 członków zwyczajnych.(...) Wysokość składki członków wynosi od osób fizycznych – 20zł miesięcznie x 12= 240 zł rocznie.

(...) Zgodnie z założeniami Statutu działalność ŁUTW w r.1982/83 była poświęcona kształceniu ludzi w wieku emerytalnym. Działalność ta prowadzona była w następujących dziedzinach: wykłady, seminaria i prace w sekcjach, lektoraty i zajęcia gimnastyczne. Wykłady odbywały się 2x w tygodniu. W kresie sprawozdawczym odbyły się 2 sesje naukowe zorganizowane wspólni z Łódzkim Towarzystwem Naukowym nt. Człowiek stary istota nieznana [15.XI.82] i Antoni Kępiński-człowiek i dzieło[10.XII.82]

Zajęcia i prace seminaryjne prowadzone były w następujących sekcjach: prawnej, literackiej, plastycznej, samokształceniowej, biologiczno-medycznej, turystycznej i robót ręcznych. Większość sekcji spotykała się co 2 tygodnie, wyjątek stanowiły sekcja plastyczna i robót ręcznych [co tydzień].

(...) Na listę członków Sekcji Prawnej zapisało się 18 osób(...) przeciętna frekwencja wynosiła 16 osób.(...) W semestrze letnim rozpoczęliśmy nowy cykl dotyczący ochrony prawnej dóbr osobistych.

(...) Sekcja Samokształceniowa liczy 11 osób. Prowadzi ją doc. dr Olga Czerniawska. Sekcja ta pracuje na zasadzie seminaryjnej: wszyscy przygotowują podstawowe lektury do danego tematu a referent otwiera dyskusję zwykle obszerną wypowiedzią opartą o rozszerzone lektury.

Sekcja Plastyczna liczy 20-25 osób i prowadzona jest przez mgr Zofię Łobacz. W sekcji słuchacze malują akwarele i obrazy olejne, rzeźbią i próbują technik graficznych.(...)

Zajęcia w Sekcji Literackiej, prowadzonej przez dr Annę Sztaudynger-Kaliszewicz,liczącej 30-35 osób, przybierają następujące formy: spotkania z pisarzami, prezentacja utworów własnych słuchaczy, prowadzenie kroniki i przygotowywanie programu i recytacji na różne uroczystości. Kronikę naszego uniwersytetu prowadzi bardzo starannie uczestniczka sekcji pani Stanisława Głębowska.

Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się Sekcja biologiczno-medyczna, prowadzona przez dr Barbarę Dobek i dr Zofię Gundlach. Program zajęć sekcji ustalany jest w oparciu o zainteresowania słuchaczy. Każde spotkanie rozpoczyna wprowadzenie wybitnego fachowca z danej dziedziny medycyny a następnie odbywa się bardzo ożywiona dyskusja. W każdym spotkaniu uczestniczy przeciętnie 50-60 słuchaczy.

(...) Dział Kultury Fizycznej i Turystyki obejmował następujące zajęcia (...): ćwiczenia gimnastyczne w sali, w terenie, w systemie hata-jogi, zajęcia turystyczno-krajoznawcze, turnusy aktywnego wypoczynku na wczasach.

Organizacją i prowadzeniem zajęć w kompleksie gimnastyczno-turystycznym zajmowali się w tym czasie: dr Anna Haliczowa, mgr Joanna Zielińska, mgr E.Bartczak, lekarz Z.Ciepłucha (hata-joga), mgr Ryszard Bonisławski.

(...) Zespół sceniczny. W roku akademickim 82/83 Zespół przeorganizowała i kierowała nim p. Ewa Halicka. W ćwiczeniach-próbach uczestniczyły 33 osoby (...) przeprowadzono 29 prób. Opracowano i zrealizowano dla słuchaczy ŁUTW 4 imprezy sceniczne.

(...) Wśród słuchaczy są osoby uczestniczące we wszystkich formach zajęć (...). Całość prac programowych i część organizacyjnych prowadzona jest społecznie przez czlonków stowarzyszenia skupionych we władzach stowarzyszenia. Wiele instytucji pomaga nam organizacyjnie i lokalowo. Do najbardziej ofiarnych instytucji zaliczyć należy: Uniwersytet Łódzki, Dom Kultury "Lodex", "Textilimpex"…

 

Ocena pierwszego pięciolecia

 

Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi, zarządził kontrolę dotychczasowej pracy Uniwersytetu. Jest to dokument wyjątkowo cenny – sporządzony przez specjalistów, omawiający pozytywy i negatywy pracy Uniwersytetu

Dokument pokontrolny obejmuje pismo przewodnie i protokół – razem 13 stronic.

 

I PROTOKÓŁ (część wstępna)

Protokół z kontroli Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzonej przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi w dniach 6, 10, 19 grudnia 1984 roku.

Kontrolę przeprowadziła Barbara Kiełbik – inspektor wojewódzki Wydziału Społeczno-Administracyjnego UMŁ.

Przedmiotem kontroli była działalność statutowo-organizacyjna w okresie od 1 stycznia 1984r. do dnia kontroli z uwzględnieniem całego okresu działalności, to jest od 25 kwietnia 1979r.

Wyjaśnień udzielali.

1.      Prezes Zarządu – dr Anna Sztaudynger-Kaliszewicz

2.      Skarbnik - czł. Zarządu – Stanisława Głębowska

3.      Przewodnicząca Sekcji Samopomocy Koleżeńskiej – Stefania Mamełka

4.      Były Wiceprezes Zarządu, sprawujący nadzór nad działalnością w zakresie kultury fizycznej – mgr Henryk Walkowski

 

II. Zagadnienia objęte protokółem

 

1.    USTALENIA (np. dotyczące powstania ŁUTW, początkowej działalności, terenu działania, umowy patronackiej z Uniwersytetem Łódzkim).

2.      Władze Stowarzyszenia

3.      Posiedzenia Zarządu

4.      Działalność statutowa

5.      Komisje problemowe

·        Sekcja prawna

·        Sekcja literacka

·        Sekcja plastyczna

·        Dział kultury fizycznej:

·        Sekcja gimnastyki,

·        Sekcja turystyki

·        Zespół sceniczny

·        Sekcja robót ręcznych

·        Sekcja samokształceniowa

·        Sekcja biologiczno-medyczna

·        Sekcja samopomocy koleżeńskiej

6.      Lektoraty języków obcych

7.      Sprawy członkowskie

8.      Działalność finansowa

9.      Sprawy lokalowe

10.Komisja Rewizyjna.

 

III. Ocena działalności ŁUTW

 

Oceniając działalność Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stwierdzić należy, że powstanie tej organizacji wyszło na przeciw zapotrzebowaniu społecznemu. Zwiększyła się bowiem na przestrzeni ostatnich lat ilość emerytów i rencistów, dla których skończyła się aktywność zawodowa. Jednak możliwość swobodniejszego dysponowania czasem nie każdemu przynosi zadowolenie i wychodzi na dobre. Często zdarza się, że człowiek pozbawiony codziennych obowiązków zawodowych, odsunięty od kręgów koleżeńskich, ograniczony w pracy społecznej, którą teraz zajmują się inni, młodzi, powoli wycofuje się z wszelkiej aktywności, czuje się coraz bardziej niepotrzebny, samotny i ucieka w bezczynność, od której jeden krok do apatii.

Tym negatywnym zjawiskom postanowiła zapobiegać nowa organizacja społeczna o nazwie Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dotychczasowa działalność wskazuje, że zadanie to spełnia z dużym powodzeniem.

W ciągu 5-ciu lat Stowarzyszenie rozwija się systematycznie i to zarówno pod względem liczby uczęszczających słuchaczy jak również obserwuje się stały rozwój zadań i zainteresowań miedzy innymi wyrazem tego jest dynamiczny rozwój sekcji i lektoratów.

Oceniając całokształt pracy społecznego aktywu, stwierdzić należy, iż działalność poprzedniego Zarządu oraz nowo wybranych władz Stowarzyszenia z prezesem dr Anną Sztaudynger-Kaliszewicz na czele, zasługuje na głębokie uznanie.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu.

 

Protokół przesłany został wraz z listem przewodnim, zawierającym wnioski i zalecenia. Przytaczamy go w całości:

 

Pieczęć UMŁ

Łódź, 1985-01-31

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódź

Ul. Roosevelta 18

SA.IV-0923/46/84

 

Przeprowadzona w grudniu 1984r. Przez Wydział Społeczno-Administracyjny kontrola w Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykazała, że Stowarzyszenie w sposób właściwy realizuje cele, do jakich zostało powołane

Efektem tej działalności jest aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym.

Skupiając w swych szeregach w większości emerytów i rencistów, Stowarzyszenie prowadzi rozwiniętą na szeroka skalę działalność mająca na celu zachowanie i zwiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.

Mimo prawidłowej realizacji zadań statutowych kontrola wykazała występujące jeszcze niedociągnięcia i dlatego w celu systematycznego doskonalenia działalności Stowarzyszenia należy zwrócić uwagę na ich likwidację.

W związku z powyższym podjąć trzeba następujące działania:

 

1.      Ustalić na posiedzeniu Zarządu zakres kompetencji dla poszczególnych członków Prezydium.

2.      Powołać w formie uchwały Zarządu Radę Programową zgodnie z wymogiem & 24 pkt. 3 obowiązującego statutu.

3.      Wykonać dyspozycje zawarte w & 24 pkt. 4 statutu, to jest dotyczące komisji problemowych /sekcji/, które powinny opracować swoje regulaminy, a Zarząd je zatwierdzić.

4.      Omówić na posiedzeniu Zarządu realizację & 18 statutu i jeśli zajdzie potrzeba podjąć odpowiednią uchwałę dla uporządkowania opłacalności składek przez członków.

5.      Rozszerzyć działalność Komisji Rewizyjnej, aby kontrolowała całokształt pracy Stowarzyszenia a nie ograniczała się do spraw finansowych i frekwencji osób uczęszczających na wykłady.

 

O wykonaniu powyższych zaleceń prosimy powiadomić Wydział Społeczno- administracyjny do dnia 30 kwietnia 1985 roku.

 

Zastępca

Dyrektora Wydziału

mgr Włodzimierz Kozar