FELIZ

Projekt "Praca wolontariacka w Europie: uczenie się przez całe życie poprzez międzykulturową, międzypokoleniową i opartą na Internecie współpracę" (Freiwilligenarbeit in Europa: Lebenslanges Lernen durch interkulturelle, intergenerationelle und Internet gestützte Zusammenarbeit` (FELIZ)) finansowany jest przez Komisję Europejską.
Czas trwania projektu: sierpień 2009 - lipiec 2011
Koordynator: ViLE e.V - Ulm - Niemcy
Celem projektu "FELIZ" obydwu partnerskich organizacji tzn. Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ViLE w Ulm/ Niemcy jest zwiększenie dowartościowania wolontariatu ludzi w wieku 50+ i wzmocnienie europejskiej tożsamości tej grupy ludzi. Dodatkowo chodzi tutaj też o wsparcie europejskiej mobilności ludzi starszych, jak również stworzenie i pogłębienie europejskich kontaktów z organizacją o podobnych celach działalności, wymianę i poszerzenie wiedzy (wymiana dobrej praktyki). Głównym celem jest uczenie się przez całe życie. Wolontariusze (czterech z każdej instytucji) będą mieli również okazję zajmować się intensywnie kulturą i głównymi celami działalności organizacji partnerskich.