STATUT

STATUT

ŁÓDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

im. Heleny Kretz

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Łódzki Uniwersytet Trzeciego wieku im. Heleny Kretz w Łodzi, zwany dalej w skrócie ŁUTW.

§ 2

Siedzibą ŁUTW jest Łódź.

 1. Terenem działalności ŁUTW jest miasto Łódź i województwo łódzkie.
 2. ŁUTW współdziała z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w ramach statutowych uprawnień.

§ 3 

ŁUTW jest organizacją społeczną osób starszych, działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia.

§ 4

 1. Działalność ŁUTW oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw ŁUTW może zatrudniać pracowników a także korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 5

 1. ŁUTW posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. ŁUTW jest zawiązany na czas nieokreślony.

 

 

§ 6

ŁUTW posiada: pieczęcie podłużne i okrągłą, odznakę organizacyjną oraz wydaje legitymacje członkowskie. Zasady przyznawania odznaki określi Zarząd i zatwierdzi Walne Zebranie.

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem działalności ŁUTW jest:

 1. Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych.
 2. Aktywizowanie osób starszych. poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
 3. Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków ŁUTW.
 4. Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.
 6. Organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu łódzkiego i kraju.
 7. Upowszechnianie wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim.

§ 8

ŁUTW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie  wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw i innych zajęć.
 2. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 3. Przekazywanie  młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia, doświadczeń życiowych i zawodowych nabytych przez członków ŁUTW.
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu a także z osobami o uznanym autorytecie.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 6. Samopomoc koleżeńską członków.
 7. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością ŁUTW.

§ 9

ŁUTW realizuje swoje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

 1. Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
 • organizowanie wykładów, seminariów, spotkań, prelekcji, wystaw i innych zajęć,
 • przekazywanie młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia , doświadczeń życiowych i zawodowych nabytych przez członków ŁUTW,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku , ze szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu a także z osobami o uznanym autorytecie,
 • samopomoc koleżeńską członków,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością ŁUTW.

2. Przedmiot odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:

 • organizowanie konferencji,
 • organizowanie lektoratów języków obcych,
 • organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
 • organizowanie warsztów fotograficznych,
 • organizowanie kursów komputerowych,
 • organizowanie zajęć plastycznych,
 • organizowanie wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

3. Zadania o których mowa w niniejszym paragrafie prowadzone są w systemie roku akademickiego, który trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

5. ŁUTW nie prowadzi działalności gospodarczej.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie ŁUTW dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 11

 1. Członkami ŁUTW mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca emerytem bądź rencistą a także niezatrudniona osoba po ukończeniu 55 roku życia.
 2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd ŁUTW.
 3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd ŁUTW.
 4. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która uznaje cele statutowe ŁUTW i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową bądź rzeczową. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd ŁUTW w drodze uchwały.

§ 14

 1. Osobom zasłużonym dla ŁUTW może być nadany tytuł członka honorowego.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
 3. Tryb wyłaniania kandydatów na członków honorowych określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 15

Członek zwyczajny ŁUTW ma prawo do:

 1. Wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ŁUTW.
 2. Uczestniczenia w ogólnych zebraniach ŁUTW i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością ŁUTW.
 3. Brania udziału we wszystkich organizowanych zajęciach.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności ŁUTW.
 5. Zapoznania się:
 • ze sprawozdaniami Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • projektem rocznego budżetu ŁUTW,
 • protokołem z Walnego Zebrania Członków i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

6. Posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej ŁUTW.

7. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o wykluczeniu z ŁUTW w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

8. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§ 16

Członek zwyczajny ŁUTW zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego działania na rzecz realizacji celów ŁUTW.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz ŁUTW.
 3. Wykonywania powierzonych przez władze ŁUTW zadań.
 4. Regularnego opłacania składek.
 5. Przestrzegania zasad współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.
 6. Powiadamiania ŁUTW o rezygnacji z członkostwa w ŁUTW.
 7. Zawiadamiania ŁUTW o zmianie danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji.

§ 17

Członek wspierający:

 1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz ŁUTW.
 2. Obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz ŁUTW oraz przestrzegania statutu.
 3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
 4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz ŁUTW.

§ 18

Członek honorowy:

 1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz ŁUTW.
 2. Obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz ŁUTW.
 3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 19

Członkostwo członka zwyczajnego ŁUTW ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ŁUTW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 4. Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażacego naruszenia zasad statutowych na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 20

Członkostwo członka wspierającego ŁUTW ustaje:

 1. W następstwie utraty osobowości prawnej.
 2. W wyniku uchwały Zarządu o wykluczeniu w przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz ŁUTW.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych.

§ 21

Członkostwo członka honorowego ustaje:

 1. Z powodu śmierci członka.
 2. Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i wewnętrznych regulaminów lub uchwał.
 3. Pisemnej rezygnacji z przynależności do ŁUTW złożonej Zarządowi.

§ 22

Uchwałę Zarządu określoną w §19 pkt.4, w § 20.pkt.2 i 3 oraz  wniosek Zarządu § 21 pkt.2 i orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o którym mowa w § 19 pkt.4 doręcza się z pouczeniem o prawie odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia.

IV. WŁADZE ŁUTW I ICH KOMPETENCJE

§23

Władzami ŁUTW są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§ 24

 1. Kadencja organów wybieralnych trwa 3 lata. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczenia ilości kandydatów. Walne zebranie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym.
 2. Członkowie wybrani do władz ŁUTW mogą tę funkcję pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka w trakcie kadencji:
 • w Zarządzie,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądzie Koleżeńskim,

skład osobowy wymienionych władz zostaje uzupełniony spośród zastępców członków – za zgodą zainteresowanego.

4. Kandydaci do Zarządu  i Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenia, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ponadto kandydaci do Komisji Rewizyjnej skadają pisemne oświadczenia, że nie są członkami organu zarządzającego, nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą ŁUTW.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • Z głosem stanowiącym– członkowie zwyczajni.
 • Z głosem doradczymczłonkowie wspierający, honorowi i zaproszeni    goście.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O miejscu, terminie /terminach I i II/, porządku obrad i charakterze Walnego zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania, przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz informację ustną na dwóch kolejnych wykładach ogólnych.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

§ 27

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków co trzy lata.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków raz w roku.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie zwołania zebrania i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
 4. Uchwały dotyczące zmian statutu i likwidacji ŁUTW wymagają większości co najmniej 2/3 głosów obecnych.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • Z własnej inicjatywy.
 • Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 • Na umotywowane żądanie co najmniej 25 % członków ŁUTW.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju ŁUTW.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Wybór władz ŁUTW.
 • Prezesa, 10 członków Zarządu i dwóch zastępców członków,
 • 5 członków Komisji Rewizyjnej i dwóch zastępców,
 • 5 członków Sądu Koleżeńskiego dwóch zastępców.

4. Odwoływanie wybieralnych władz ŁUTW.

5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

8. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego – na wniosek Zarządu.

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z członkostwa ŁUTW na wniosek  Sądu Koleżeńskiego.

10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ŁUTW lub jego władze.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego ŁUTW.

12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu ŁUTW i przeznaczenia jego majątku.

13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady , niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz ŁUTW.

§ 30

 1. Zarząd jest organem wykonawczym ŁUTW . W skład zarządu wchodzą: Prezes i 10-ciu członków.

Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium Zarządu.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności ŁUTW, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. ŁUTW reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie upoważniony jeden z wiceprezesów.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Zebraniom przewodniczy Prezes lub jeden z wiceprezesów. Posiedzenia są protokołowane.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 6. Prezydium Zarządu kieruje działalnością ŁUTW w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu podejmując decyzje w bieżących sprawach niecierpiących zwłoki.
 7. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Prezydium w tym prezesa lub upoważnionego jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych ŁUTW zgodnie z uchwałami Walnego zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania ŁUTW.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, finansowej i budżetu.
 4. Zarządzanie majątkiem ŁUTW.
 5. Opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych.
 7. Powoływanie Rady Programowej, komisji i zespołów.
 8. Powoływanie i likwidacja sekcji zainteresowań i lektoratów.
 9. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
 10.  Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających ŁUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa.
 11.  Podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków z ŁUTW.
 12.  Prowadzenie dokumentacji członkowskiej, finansowej i merytorycznej.
 13.  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 14.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 15.  Załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz ŁUTW.
 16.  Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

§ 32

Prezes Zarządu ŁUTW:

 1. Jednoosobowo reprezentuje ŁUTW i Zarząd.
 2. Kieruje działalnością ŁUTW i pracami Zarządu.
 3. Jednoosobowo podejmuje decyzje w sprawach wydatków do kwoty 2.000,- zł / dwa tysiące zł/.
 4. Zatrudnia pracowników i kieruje pracami sekretariatu.
 5. Proponuje kandydatów na 2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, spośród członków Zarządu za ich uprzednią zgodą.
 6. Posiada decydujący głos w wypadku równości głosów podczas głosowań Zarządu.
 7. Zwołuje zebrania Zarządu i prezydium Zarządu, kieruje obradami na podstawie ustalonego porządku obrad.
 8. Powołuje Radę Programową ŁUTW.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Spośród członków, Komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Kworum Komisji stanowią trzy osoby, w tym przewodniczący lub jego zastępca. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu, w pełni suwerennym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z którymkolwiek członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej w zakresie legalności, rzetelności i celowości realizowanych zadań.
 2. Przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli.
 3. Uczestniczenie przewodniczącego w zebraniach Zarządu ŁUTW z głosem doradczym.
 4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków oraz w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem.

§ 36

 1. Sąd Koleżeński rozpoznaje spory pomiędzy członkami ŁUTW dążąc do ich polubownego załatwienia.
 2. Sąd koleżeński składa się z 5-ciu członków. Sąd koleżeński ŁUTW wybiera spośród członków przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Sąd orzeka w składzie 3-ch członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego zapadają w postaci:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • wniosku do Zarządu o wykluczeniu z członkostwa ŁUTW,
 • umorzenia postępowania.

 

V. FUNDUSZE

§ 37

Majątek ŁUTW składa się:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z subwencji, dotacji, darowizn i zapisów.
 3. Z majatku ruchomego i nieruchomego.
 4. Z innych dochodów niestałych
 5. Z wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 6. Z ofiarności publicznej

§ 38

ŁUTW nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
 2. przekazywać  majątku  ŁUTW na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,  jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego  majątku na  rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich   osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie  bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. dokonywać zakupów  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39 

 1. Środki pieniężne , niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym ŁUTW. Wpłaty gotówkowe po przekroczeniu kwoty ustalonego pogotowia kasowego winny być niezwłocznie przekazywane na konto.
 2. ŁUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 40

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu ŁUTW, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu ŁUTW wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Zarządu działających łącznie.
 2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego ŁUTW podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 41

Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ŁUTW

§ 42

Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu ŁUTW przez Walne Zebranie Członków wymagają większości co najmniej 2/3 głosów obecnych. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie ŁUTW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 26 pkt.2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§ 43

 

Likwidatorami Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są członkowie Zarządu na czele z Prezesem.

 

 § 44

 

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.